Rangliste: https://files.web.host.ch/dc/45/dc45b437-7298-424d-bbef-a96d1bd90076.pdf

EP (41 TUI) : 8. Sophia. 14. Jara. 17. Emily. 18. Jennifer. 20. Sophie. 25. Chiara.

P1 (57TUI): 9. Vivienne.

P2 (22 TUI): 5. Viki. 10. Timi

P4A (6 TUI): 1. Anna. 4. Jelenie. 5. Ele.

P6A (3 TUI): 3.Nina

Antworten